The International Print Biennial in Łódź is an extraordinary artistic event, which has been for the first time organised last year. Thanks to the determination of its creators, it gathered together artists from as many as 59 countries, thus becoming one of the most important printmaking contests of 2016 in the world. The idea that brought it to life is the desire to promote printmaking, as well as to exchange artistic views and various creative experiences, which - despite the cultural differences - have been expressed through art using a common language.

Międzynarodowe Biennale Grafiki w Łodzi to wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które w ubiegłym roku zostało zorganizowane po raz pierwszy. Dzięki determinacji jego twórców skupiło wokół siebie środowiska artystów z aż 59 krajów, stając się tym samym jednym z najważniejszych międzynarodowych konkursów graficznych 2016 roku na świecie. Idea, która powołała je do życia, to chęć promowania grafiki warsztatowej, jak i wymiana artystycznych spojrzeń oraz odmiennych doświadczeń twórczych, które pomimo różnic kulturowych, wyrażone zostały za pomocą grafiki wspólnym językiem.

The scale of the project and its reception turned out to be most impressive. The first edition of the Bien- nial presented more than 1500 prints submitted by 567 artists from 6 continents. The submitted art pieces are a marvellous collection of various interpretations and graphic techniques, which include: lithography, serigraphy, collography, relief printing techniques, digital printing, monotyping, intaglio techniques in the form of etching and drypoint, mixed techniques, as well as the author’s own techniques. The 1st prize in the 1st International Print Biennial Łódź 2016 was awarded to the woodcut entitled Sanctuary Inside the Soul No. 14 by Praweena Piangchoompoo (Thailand), the 2nd prize went to Sandro Bracchitty (Italy) for the piece Seed I, made in the intaglio technique, and the 3rd prize - to Tomasz Kukawski (Poland) for the linocut called Print’s Box II - Joy and Chasm.

Skala przedsięwzięcia oraz jego odbiór okazały się imponujące. W premierowej odsłonie zgromadzono ponad 1500 grafik zgłoszonych przez 567 artystów, z 6 kontynentów. Nadesłane prace to zachwycający zbiór różnorodnych interpretacji i graficznych technik, w którym to zbiorze odnajdziemy: litografie, serigrafie, kolografie, techniki druku wypukłego, druk cyfrowy, monotypie, techniki wklęsłodrukowe w postaci technik trawionych oraz suchorytów, techniki mieszane, a także techniki własne. I nagrodę I Międzynarodowego Biennale Grafiki Łódź 2016 otrzymał drzeworyt Sanctuary Inside the Soul No. 14 Praweena Piangchoompoo (Tajlandia), II nagroda powędrowała do Sandro Bracchitty (Włochy) za pracę Seed I, wykonaną w technice wklęsłodruku, zaś III nagroda do Tomasza Kukawskiego (Polska) za linoryt Print’s Box II- Joy and Chasm.

The 1st International Print Biennial in Łódź has already come to its great conclusion and end. However, the journey of the works collected thanks to the contest has not ended yet. The collection created thanks to the Biennial, containing unique pieces that do not deserve to lay hidden in the dark recesses of a warehouse, was the inspiration to create a large cycle of exhibitions after the contest. In order to share the magnificent and topical prints, enable contact with the exceptionally refined printmaking techniques, and encourage a wide audience to see this stunning art form, the exhibition places we chose were museum institutions located within the entire Łódzkie Voivodship.

I Międzynarodowe Biennale Grafiki w Łodzi doczekało już swojego wielkiego rozstrzygnięcia i zakończyło się. Nie zakończyła się jednak podróż zgromadzonych dzięki konkursowi prac. Kolekcja, którą dzięki Biennale udało się stworzyć, będąc wyjątkową i nie zasługując na odłożenie w ciemne przestrzenie magazynu, dała inspirację do stworzenia dużego cyklu wystaw pokonkursowych. Chcąc podzielić się wspaniałą i aktualną twórczością z zakresu grafiki warsztatowej, umożliwić kontakt z niezwykle szlachetnymi technikami graficznymi oraz zachęcić do spotkania z tą piękną dziedziną sztuki szerokie grono odbiorców, na miejsca ekspozycji wybraliśmy placówki muzealne znajdujące się na terenie województwa łódzkiego.

The exhibition we have prepared for you in the gallery space of the Regional Museum in Bełchatów is the first of the cycle of post-contest exhibitions for the International Print Biennial in Łódź planned for 2017. It presents prints sent from Thailand, Italy, the Netherlands, Switzerland, Poland, Canada, the United States, Mexico, Iran, Egypt, Ukraine, Brazil, UK, Japan, and India.
One of the most interesting works, presented within the walls of the historical manor in Bełchatów, is Wieża o dwóch cieniach (Tower with two shadows) by the Polish artist Paweł Delekta, which won the 1st prize in the Brita Printz Arte, which took place in Madrid in 2016. Other authors include many more outstanding names, such as: Mehrdad Khatei (Professor of Printmaking at the University of Tehran), Koichi Yamamoto (Professor of Printmaking at the University of Tennessee, Knoxville), Sandro Brachitta (award-winning Italian printmaker), the winner of the 1st edition of the Biennial - Praween Piangchoompoo (1st prize winner in the 2nd New International Miniature Print Exhibition 2016 in New York), Ewa Kutylak (distinguished in the 1st and in the 2nd edition of the International Exlibris and the Mini-Prints Biennial Exhibition in China, and in the 8th Print Biennial in Valencia).

Wystawa, którą przygotowaliśmy dla Państwa w przestrzeni galerii Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, jest pierwszą z cyklu wystaw pokonkursowych Międzynarodowego Biennale Grafiki w Łodzi, zaplanowanych na 2017 rok. Na ekspozycję składają się grafiki nadesłane z Tajlandii, Włoch, Holandii, Szwajcarii, Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Iranu, Egiptu, Ukrainy, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Japonii oraz Indii.
Jedną z najciekawszych, prezentowanych w murach zabytkowego, bełchatowskiego dworku prac jest Wieża o dwóch cieniach autorstwa polskiego artysty Pawła Delekty, która w 2016 roku zdobyła I nagrodę w Brita Printz Arte, w Madrycie. Wśród autorów znaleźć można również wiele innych wybitnych nazwisk, m.in.: Mehrdad Khatei (profesor grafiki na Uniwersytecie w Teheranie), Koichi Yamamoto (profesor grafiki na Uniwersytecie w Tennessee, w Knoxville), Sandro Brachitta (wielokrotnie nagradzany włoski artysta grafik), zwycięzca I edycji Biennale Praween Piangchoompoo (zdobywca 1 nagrody w 2nd New International Miniature Print Exibition 2016 w Nowym Jorku), Ewa Kutylak (wyróżniona w I i II edycji International Exlibris and Mini-Prints Biennale Exhibition w Chinach oraz na VIII Biennale Grafiki w Walencji).

The prints we present form a rich collection of artistic statements, showing a unique reality through graphic symbols; a reality, to which - despite the occasionally deep-rooted cultural differences - the artists apply similar formal measures. In the realistic, synthetic, abstract or conceptual perspective, they create a remarkable image. The diversity of the artistic views and graphic techniques, collected as a result of the contest, gave us a chance to form a one-of-a-kind collection. A collection, which reflects the image of the contemporary artistic printmaking around the world.

Prezentowane Państwu prace to bogaty zbiór artystycznych wypowiedzi, ukazujący za pomocą znaku graficznego unikalną rzeczywistość, którą pomimo głębokich niekiedy różnic kulturowych, artyści poddają podobnym formalnym zabiegom. W ujęciach realistycznych, syntetycznych, abstrakcyjnych czy konceptualnych tworzą jej niezwykły obraz. Zgromadzona w wyniku konkursu różnorodność artystycznych spojrzeń i graficznych technik, dała szansę zaistnienia jedynej w swoim rodzaju kolekcji. Kolekcji, w odbiciu której jawi się przed Państwem oblicze współczesnej, światowej grafiki artystycznej.

text by Liliana Warcholińska. International Print Biennial Lodz Collection 2017 - Bełchatów
ISBN: 978-83-947415-0-1
Poland - Bełchatów 2017