I. Założenia ogólne

 • 2. Międzynarodowe Biennale Grafiki Łódź 2018 ma charakter konkursowy.
 • Konkurs jest kierowany do wszystkich profesjonalnych artystów, oraz do studentów ostatnich dwóch lat uczelni artystycznych.
 • Konkurs ma na celu wyłonienie uczestników wystawy pokonkursowej 2. Międzynarodowego Biennale Grafiki Łódź 2018.
 • Przyjmowane będą prace we wszystkich technikach graficznych wykonane na papierze. Instalacje graficzne i obiekty graficzne nie będą przyjmowane.
 • Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie konkursu, prace będą oceniane na podstawie elektronicznych reprodukcji. W drugim etapie jury dokona oceny prac na podstawie nadesłanych oryginałów.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 • Prace zgłaszane na konkurs nie mogą przekraczać formatu, którego dłuższy bok wynosi 150 cm, oraz nie mogą być mniejsze niż 20 cm na 20 cm. Minimalne wymiary dotyczą formatu druku.
 • Na konkurs zakwalifikowane zostaną prace powstałe w latach 2015 - 2017.
 • Uczestnikom wystawy pokonkursowej zostanie wręczony podczas otwarcia bezpłatny katalog, lub zostanie wysłany na koszt organizatora na wskazany w zgłoszeniu adres.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z:
  • udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku, oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z 2. Międzynarodowym Biennale Grafiki Łódź 2018.
 • Każdy z uczestników wystawy otrzyma dyplom potwierdzający udział w wystawie Międzynarodowego Biennale Grafiki w Łodzi.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i ogłoszenia ich na stronie internetowej konkursu.
 • Organizator ma prawo do odwołania konkursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych uczestników.

II. Zgłoszenie do pierwszego etapu konkursu

III. Zgłoszenie do drugiego etapu konkursu

 • Celem drugiego etapu jest wybór uczestników wystawy pokonkursowej, oraz wyłonienie laureatów konkursu.
 • Powołane przez organizatora Jury ocenia w drugim etapie konkursu oryginały prac nadesłanych przez uczestników.
 • Udział w drugim etapie konkursu jest płatny.
 • Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do 2 etapu nadsyłają na swój koszt oryginały prac na adres organizatora.
 • Prosimy wysyłać pracę nie wcześniej niż od 01.07.2017 do nieprzekraczalnego terminu – 15.09.2017. Decyduje data stempla pocztowego.
 • Na opakowaniu należy umieścić oznaczenie 2. Międzynarodowe Biennale Grafiki Łódź 2018 z adnotacją „No commercial value”. Przygotowane oznaczenia można pobrać ze strony organizatora.
 • Do zgłaszanych prac należy dołączyć następujące dokumenty:
  • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, z formułą potwierdzającą autorstwo dzieła oraz zawierającą oświadczenie uczestnika dotyczące zgody lub braku zgody na przekazanie prac do kolekcji Międzynarodowego Biennale Grafiki Łódź.
  • potwierdzenie dowodu wpłaty.
  • Każdy uczestnik otrzyma drogą elektroniczną swój indywidualny numer zgłoszenia, który należy zamieścić wraz z formularzem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek powstałe podczas ich transportu lub wskutek wadliwego opakowania przez uczestnika.
 • Ewentualne opłaty celne pokrywa uczestnik konkursu.
 • Każdy uczestnik zostanie poinformowany meilowo o przyjęciu na wystawę pokonkursową. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w wystawie pokonkursowej zostanie również opublikowana na stronie konkursu do 25.10.2017
 • Każdy uczestnik, który zdecyduje się przekazać swoją pracę do kolekcji, otrzyma bezpłatnie katalog konkursu, w którym zostanie zamieszczona reprodukcja jego pracy. Reprodukcje osób niezakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostaną zamieszczone w części „Uczestnicy Biennale”.
 • Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

IV. Opłaty za udział w konkursie

 • Warunkiem przyjęcia prac zakwalifikowanych do 2 etapu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty.
 • Opłata za udział w 2 etapie wynosi 95 PLN dla uczestników z Polski i 50 EURO dla uczestników z zagranicy.
 • Opłaty należy dokonać na konto bankowe organizatora:
  • dla wpłat w PLN: PKO Bank Polski S.A., Kościuszki 15, 90-959 Łódź
   84 1020 3352 0000 1102 0231 8764
 • Opłaty można dokonać w następujących formach:
  • na rachunek bankowy organizatora
  • przez PayPal używając adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Brak dowodu wpłaty za udział w konkursie jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do konkursu, a nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

V. Nagrody

 • Nagroda Główna - 4000 zł
 • Druga nagroda - 3000 zł
 • Trzecia nagroda - 2000 zł
 • Nagroda specjalna - 1000 zł
 • Przyznane zostanie 7 wyróżnień honorowych
 • Indywidualna wystawa z autorskim katalogiem
 • Organizator przewiduje nagrody fundowane
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o decyzji Jury.
 • Nagrody przyznane przez jury zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego otwarcia. W przypadku nieobecności laureata, nagroda zostanie przekazana razem ze zwrotem prac.
 • Prace laureatów prezentowane na wystawie pokonkurosowej przechodzą na własność Organizatora.

VI. Zwrot prac

 • Wszystkie prace będą wysyłane na koszt organizatora.
  • prace niezakwalifikowane do wystawy pokonkursowej zostaną wysłane do 31.12.2017
  • prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej zostaną wysłane po zamknięciu wystawy, maksymalnie do 30.09.2018
 • Prace zostaną zwrócone na adres uczestnika podany w karcie uczestnictwa, w opakowaniu, w którym zostały dostarczone, lub w tubach.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek powstałe podczas ich transportu. Organizator nie ubezpiecza przesyłek.

terminarz konkursu

 • Przyjmowanie zgłoszeń do 1 etapu
 • Wyniki 1 etapu
 • Potwierdzenie uczestnictwa
 • Nadsyłanie oryginałów prac
 • Wyniki 2 etapu
 • Zwrot prac niezakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej
 • Wystawa pokonkursowa
 • Zwrot prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej
 • 1.04.2017 – 06.05.2017
 • 15.05.2017
 • do 30.05.2017
 • od 01.07.2017 do 15.09.2017
 • 25.10.2017
 • do 31.12.2017
 • 04.2018
 • do 30.09.2018
 • Przyjmowanie zgłoszeń do 1 etapu
  1.04.2017 – 06.05.2017
 • Wyniki 1 etapu
  15.05.2017
 • Potwierdzenie uczestnictwa
  do 30.05.2017
 • Nadsyłanie oryginałów prac
  od 01.07.2017 do 15.09.2017
 • Wyniki 2 etapu
  25.10.2017
 • Zwrot prac niezakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej
  do 31.12.2017
 • Wystawa pokonkursowa
  04.2018
 • Zwrot prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej
  do 30.09.2018

załączniki