We can discover the world with our senses: touch, taste, hearing, smell and sight. Also, what we own is a labyrinth, an essential component that allows us to feel in which position we stand towards the ground, and to keep balance. There are also receptors in muscles, which let us feel the movement. Sound waves move our eardrums through the air that vibrates, which lets us hear. The intensity of rays in turn makes a pupil move, and when retina reacts to that stimulus, we can see. One of the most relevant elements enabling seeing is prism.

Świat możemy badać dzięki naszym zmysłom: dotyk, smak, słuch, węch oraz wzrok. Jesteśmy także w posiadaniu istotnego dla nas błędnika, który pozwala nam na odczuwanie pozycji w stosunku do podłoża oraz utrzymanie równowagi, a także receptory w mięśniach, które dają nam uczucie ruchu. Fale dźwiękowe, poprzez drganie powietrza, wprawiają w ruch błonę bębenkową ucha, dzięki czemu słyszymy. Natężenie promieni światła z kolei wprawia w ruch źrenicę i wywołuje reakcje siatkówki oka, dzięki czemu widzimy. Jednym z najistotniejszych elementów umożliwiających widzenie, jest pryzmat.

Prism, in physics, is a transparent matter with flat but unparalleled walls. On the surface the visible and invisible sun rays refract; the angle depends on waves’ length. Inside the prism – despite the fact that it is unseen by an observer – the energy is being reduced due to damping and dispersion; it is called spectral split of white light. That is the reason why we can observe such fascinating phenomena as a rainbow, for example. Both transparent and opaque forms may be prismatic.

Pryzmat w fizyce jest przezroczystą materią o płaskich, lecz nierównoległych ścianach. Na powierzchni tej materii następuje załamanie widzialnych i niewidzialnych promieni światła; kąt uzależniony jest od długości fal. Wewnątrz pryzmatu - choć nie jest to widoczne dla obserwatora - następuje zredukowanie energii promieniowania poprzez tłumienie i rozproszenie; jest to nazywane widmowym rozszczepieniem światła białego. Dzięki temu procesowi możemy zaobserwować tak ciekawe zjawiska, jak np. tęcza. Pryzmatyczne mogą być zarówno kształty przezroczyste, jak i nie przepuszczające światła.

In my own art the prism is a mental process as a result of which the image transforms. My artworks may seem much recondite at first sight. With the use of imposed prism manipulating the sight of an observer I aim at showing it is just the opposite.

Pryzmat w mojej sztuce jest procesem myślowym, w wyniku którego obraz przekształca się. Z początku moje prace mogą wydawać się nieprzedstawiające. Za pomocą narzucenia swojego pryzmatu, manipulacji wzrokiem widza, chcę pokazać, że jest wręcz przeciwnie.

My artworks are made with a traditional technique of relief printing, which is linocut. The final print is complemented by a drawing made with a pen, a brush, or a rapidograph. Complementing a print with such a traditional technique turns it into something unique, with collector’s value. Afterwards, the stencil is recycled or destroyed. The artworks are printed on white paper with ink.

Moje prace zostały wykonane w technice druku wypukłego, czyli w linorycie, przy użyciu klasycznej techniki. Dopełnieniem grafiki jest rysunek wykonany piórkiem, pędzelkiem, rapidografem. Dopełnienie grafiki inną techniką nadaje odbitce niepowtarzalność, kolekcjonerską odbitkę. Matryca po odbiciu jest przetwarzana lub zniszczona. Prace zostały odbite na białym papierze za pomocą farby drukarskiej.

photographs by Dorota Jędrychowska / text by Piotr Pasiewicz

vimeo / youtube / tumblr / facebook