The woodcut technique is the oldest printing technique which is associated with the beginning of graphic arts. One could say that it is a kind of foundation, even if we take into account the whole area of graphic arts divided into the artistic printmaking and graphic design. Woodcut techniques were invented in the ancient times and were ‒ to some extent ‒ developed independently in two circles of civilization: the East and the West. As early as in antiquity the woodcut was used to print various symbols on stones, ritual bones as well as to decorate fabrics. In the European culture the proper woodcut was executed since the fourteenth century, before the invention of printing by Gutenberg. The oldest preserved European monuments come from Burgundy and they date back to the last quarter of the 14th century. At that time woodcuts could be found primarily in books as illustrations, but there were also those that functioned as independent graphics.

Drzeworyt jest najstarszą techniką graficzną. Od niego rozpoczyna się historia grafiki; można powiedzieć, że stanowi dla niej rodzaj fundamentu, nawet gdy weźmiemy pod uwagę cały jej obszar z podziałem na grafikę artystyczną i projektową. Techniki drzeworytnicze zostały wynalezione w czasach odległych i były – w pewnym stopniu – niezależnie rozwijane w dwóch kręgach cywilizacyjnych: wschodnim i zachodnim. Już w starożytności drzeworyt był stosowany do drukowania różnych symboli na kamieniach, rytualnych kościach oraz wykorzystywany do dekoracji tkanin. W kulturze europejskiej drzeworyt właściwy był uprawiany już od XIV wieku, jeszcze przed wynalezieniem druku przez Gutenberga. Najstarsze zachowane zabytki europejskie pochodzą z Burgundii i są datowane na ostatnią ćwierć wieku XIV. W tamtym czasie realizowano drzeworyty, które znalazły swoje miejsce przede wszystkim w książkach jako ilustracje, ale były również i takie, które funkcjonowały jako samodzielne grafiki.

4 matrixes to print From Nagasawa / 4 matryce do grafiki Z Nagasawy
From Nagasawa / Z Nagasawy

woodcut, print in 4 passes on Japanese Kochi and Awa paper 100g/m2
drzeworyt, druk w 4 pasażach na bibule japońskiej Kochi i Awa 100g/m2

27.7 x 21 cm, 2004

The practical training which I had in the technique of water-based woodcut during the workshop in Nagasawa, and which gave me proper knowledge, let me begin my own experiments involving the combination of this technique with prints made in the European graphic tradition. I started by gathering relevant professional materials and tools. I brought Van Son typographical inks from Holland because of the quality of opaque and transparent white. I bought paper produced by Arche designed for the relief printing, expanding further the range of Fabriano and Canson papers.
The choice of the right paper is very important, since they differ from each other in the composition of paper pulp, paper density, the internal structure and the shade of white. When producers use natural raw materials to produce bonded paper, it results in different tones of white, from yellowish through some shades of pinks, tea- and honey-coloured or even creamy. To compare the quality of printing I imported the blotting paper from Japan, produced by Hiromi, Awagami Factory and smaller local producers.

Ćwiczenia zrealizowane w technice drzeworytu wodnego podczas warsztatów w Nagasawie sprawiły, że mając poszerzoną odpowiednio wiedzę przystąpiłem do eksperymentów polegających na łączeniu tej techniki z drukami wykonanymi w europejskiej tradycji graficznej. Zacząłem od zgromadzenia odpowiednich, profesjonalnych materiałów i narzędzi. Z Holandii sprowadziłem farby typograficzne firmy Van Son, ze względu na jakość bieli kryjącej i transparentnej. Zaopatrzyłem się w papier firmy Arche przeznaczony do druków wypukłych, poszerzając dalej spektrum papierów o ryzy firm Fabriano i Canson.
Dobór odpowiedniego papieru jest bardzo istotny, gdyż różnią się one od siebie składem masy papierowej, gramaturą, wewnętrzną strukturą oraz odcieniem bieli. Użycie przez producentów naturalnych surowców do wyrobu szlachetnego papieru daje różne tony bieli, od żółtawego, poprzez odcienie różów, aż po herbaciany, miodowy czy też wyraźnie kremowy. Dla porównania jakości w druku importowałem z Japonii bibuły firm Hiromi, Awagami Factory oraz pomniejszych lokalnych producentów.

Homage to Utamaro III / Homage dla Utamaro III

woodcut, print in 3 passes on Japanese Kochi paper 100g/m2
drzeworyt, druk w 3 pasażach na bibule japońskiej Kochi 100g/m2

45 x 29.8 cm, 2005
The shape of hope / Kształt nadziei

woodcut, print from 3 matrixes on Fabriano Rosaspina 220g/m2
drzeworyt, druk z 3 matryc na papierze Fabriano Rosaspina 220g/m2

20 x 15 cm, 2004

I also bought the Japanese tempera, watercolour paints and powdered dry pigments, gouges and knives for carving blocks and proper tools and utensils for inking. Certainly, I could not do without a printing press, which was made, according to my project, by Zdzisław Złotkowski from the company Zakomet.
With the well-prepared base I started working on projects that I successively transferred on blocks. To prepare the blocks, depending on their format, I used some special professional plywood brought from Japan, also chipboard of Polish production, birch and pine plywood

Nabyłem również japońskie tempery, akwarele i sproszkowane suche pigmenty, kupiłem dłuta i noże do cięcia matryc oraz odpowiednie narzędzia i przybory do nadawania farby. Nie mogło się oczywiście obyć bez prasy graficznej, którą wykonał według mojego projektu pan Zdzisław Złotkowski z firmy Zakomet.
Z tak przygotowanym zapleczem zabrałem się do pracy nad projektami, które sukcesywnie przenosiłem na matryce. Do przygotowania matryc, w zależności od ich formatu, użyłem specjalnych profesjonalnych sklejek przywiezionych z Japonii, także płyt wiórowych polskiej produkcji, sklejki brzozowej oraz sosnowej.

three wooden matrixes to In the Autumn space graphic / trzy matryce do grafiki W jesiennej przestrzeni

Before the printing process begins, blocks, paper and paint brushes are dampened with water. Water is also used to dissolve paint and inks. The binder strengthening and thickening the consistency of paint and improving the opacity of the plane is nori ‒ it is added in appropriate proportions, depending on the desired results.

Przed przystąpieniem do druku matryce i papiery zwilża się wodą, podobnie jak pędzle do nadawania farby, w wodzie rozpuszcza się także farby i tusze. Spoiwem wzmacniającym i zagęszczającym konsystencję farby oraz poprawiającym krycie płaszczyzny jest nori – w zależności od oczekiwanych efektów dodaje się go w odpowiednich proporcjach.

In the Autumn space / W jesiennej przestrzeni

woodcut, print in 6 passes on Awagami Bamboo Paper 250g/m2
drzeworyt wodny, druk w 6 pasażach na papierze Awagami Bamboo 250g/m2

10.5 x 7.5 cm, 2011

I also overprinted colour with some addition of opaque white on the previously applied colour layer to obtain a secondary, broken colour of low clarity and purity. The effect itself is rather unattractive; however in case of some contrast combinations ‒ for example, with pure colours ‒ it can produce interesting, really desirable enrichment of form. What is particularly important then is a point or a small area of pure colour, surrounded by a large mass of heavy, broken colour.
It is generally well-known that printing of colours on each other allows for the formation of secondary colours, and this in turn results in the possibility to obtain a lot of possible mutual relations. I noticed that as a result of the use of two colour blocks, we are able to get the following colour relations: partial overlapping (secondary colour), adjacent or inclusive application (the so-called colour equalization). In addition, each colour can be interrelated with the colour of paper ‒ all in all, it offers a wide range of possibilities. Addition of a third colour provides the opportunity for such a great number of possible relations that it requires a lot of creative effort to show all those relations in the right proportions and to balance them in one work of art. In practice however, the artists will usually follow their intuition and sensitivity, and the final perception of the work will be determined by the aesthetic effect, and not just by calculation.

Nadrukowywałem też kolor z dodatkiem bieli kryjącej na wcześniej nałożoną warstwę barwną, otrzymując kolor wypadkowy złamany o niewielkiej klarowności i czystości. Sam w sobie jest to raczej mało atrakcyjny efekt, jednak w przypadku niektórych zestawień kontrastowych – na przykład z czystymi barwami – może dawać ciekawe, wręcz pożądane wzbogacenie formy. Szczególnego znaczenia nabiera wtedy punkt lub mała powierzchnia czystego koloru otoczona dużą masą ciężkiej, złamanej barwy.
Generalnie wiadomo, że nadrukowywanie barw na siebie umożliwia powstawanie kolorów wypadkowych, a to z kolei pozwala otrzymać dużo możliwych, wzajemnych relacji. Zauważyłem, że w wyniku użycia dwóch matryc barwnych możemy uzyskać następujące relacje barwne: częściowego nakładania się na siebie (kolor wypadkowy), sąsiadowania lub zawierania w sobie (tzw. egalizacja barwna), ponadto każda z barw może wchodzić w podwójne relacje z kolorem papieru – w sumie daje to wiele możliwości. Dodanie trzeciej barwy sprawia, że możliwość wzajemnych relacji wzrasta do takiej liczby, że wymaga dużego wysiłku twórczego, aby te wszystkie relacje ukazać we właściwych proporcjach i pogodzić w jednej pracy. W praktyce artysta najczęściej będzie się jednak kierował przede wszystkim intuicją i wrażliwością, a o końcowym wyglądzie grafiki będzie decydował efekt estetyczny, a nie tylko matematyka.

hangi-to on the left and set of knives and gouges on the right
po lewej hangi-to i zestaw noży i dłut po prawej

For me the printing process is something most complicated, demanding high discipline, concentration and manual skills. From my experience I know that the wood blocks which I prepare most frequently using the reduction method and which I print in an appropriate way with watercolours, revealed their natural structure. I used them many times in underprints, obtaining in this way a sophisticated, enriched graphic expression. If I wanted to get a flatter and more saturated colour stain, I increased the amount of nori in proportion to water; if the effect was to be more watercolour-like, I gave a tiny amount of this medium.

Drukowanie jest dla mnie procesem najbardziej skomplikowanym, wymagającym dużej dyscypliny, koncentracji i sprawności manualnej. Przekonałem się, że matryce drewniane opracowywane przeze mnie najczęściej metodą redukcyjną i drukowane w odpowiedni sposób farbami wodnymi uwidaczniały swoją naturalną strukturę. Wykorzystałem to wielokrotnie w poddrukach, otrzymując dzięki temu delikatnie wzbogacony wyraz grafiki. Jeśli chciałem otrzymać bardziej płaski i nasycony charakter plamy barwnej, zwiększałem ilość nori w proporcji do wody; jeśli efekt miał być bardziej akwarelowy, dawałem znikomą ilość tego medium.

baren on the left and burashi on the right
po lewej baren i duży pędzel burashi po prawej

I found it difficult to depict ‒ on a colour plane composed of multiple blocks ‒ small elements, such as tiny dots or thin lines showing the colour of paper. Work on these invaluable details requires great skill, I would even say mastery, great precision and proper consistency of paint. Even a slight inaccuracy might be the reason why the emerging little shifts in registration can easily destroy everything. Therefore, it is much easier to obtain all kinds of delicate textures and formal elements using typographical or offset paints already in the first passage.

Wielką trudność sprawiało mi otrzymywanie – na złożonej z wielu matryc płaszczyźnie barwnej – drobnych elementów, takich jak małe punkty czy cienkie linie ukazujące kolor papieru. Praca nad tymi bezcennymi drobiazgami wymaga większej wprawy, wręcz nie lada mistrzostwa, ogromnej precyzji i właściwej konsystencji farby. Nawet drobna niedokładność sprawia, że powstające w pasowaniu małe przesunięcia łatwo je niszczą. Zdecydowanie łatwiej zatem jest otrzymać wszelkiego rodzaju delikatne faktury i elementy formalne przy pomocy farb typograficznych czy offsetowych już w pierwszym pasażu.

Light Between Spirals / Światło pomiędzy spiralami

linocut, print on Canson paper 250g/m2
linoryt, druk na papierze Canson 250g/m2

100 x 70 cm, 2011
matric and print of The Emphemeral beings III / matryca i odbitka Byty efemeryczne III

15 x 11 cm, 2013

Work on these graphics and the achieved results let me look at the question of combining two graphic traditions from a slightly different perspective. Has it affected a radical change of my imagery? It seems to be true though the change is not so radical, and it undoubtedly enriched the formal expression of my artwork as far as colour is concerned. The knowledge and the use of the Japanese technology, so different from our woodcut tradition, also expanded the range of my craftsmanship skills. Not only is the Japanese method closer to nature and fully ecological, but in my view, the technology developed in this way, through its relationships with nature, is the most adequate to shape the form originating from it.

Praca nad tymi grafikami i uzyskane efekty pozwalają mi teraz spojrzeć z trochę innej perspektywy na problematykę łączenia dwóch tradycji graficznych. Czy wpłynęło to na radykalną zmianę mojego obrazowania? Wydaje mi się, że tak, choć nie w sposób radykalny, i niewątpliwie wzbogaciło wyraz formalny moich prac w zakresie koloru. Poznanie i zastosowanie japońskiej technologii, tak odmiennej od naszej tradycji drzeworytniczej, również poszerzyło spektrum moich umiejętności warsztatowych. Ale nie tylko. Japońska metoda jest bliższa naturze i w pełni ekologiczna. Moim zdaniem tak wypracowana technologia poprzez swoje związki z naturą jest najbardziej adekwatna do kształtowania wynikającej z niej formy.

Looking for Logos / Poszukiwanie Logosu

linocut, print on Fabriano paper 220g/m2
linoryt, druk na papierze Fabriano 220g/m2

51 x 38.7 cm, 2012

I must admit that the Japanese technique is challenging but at the same time attractive, elusive and more spontaneous (especially its multi-colour variant). In the final result the multiple colour, which means the multiple block version of this water-based technique, gets closer to watercolour painting than its European counterpart. I would definitely recommend it to watercolour painters who work on paper, as this technique allows to illusively reproduce a wide range of truly "painterly" colour effects characteristic of this kind of art.

Muszę przyznać, że w japońskiej technice jest coś wymagającego, ale jednocześnie przyciągającego, ulotnego i bardziej spontanicznego (zwłaszcza w jej wielobarwnej odmianie). Wielobarwna, a tym samym wielomatrycowa wersja tej wodnej techniki w końcowym rezultacie bardziej zbliża się do malarstwa akwarelowego, aniżeli czyni to jej europejska siostra. Na pewno rekomendowałbym ją akwarelistom, którzy pracują na papierze, gdyż technika ta pozwala w łudzący sposób powielać szeroki wachlarz iście „malarskich” efektów barwnych charakterystycznych dla tego rodzaju sztuki.

The Eager / Żądło

linocut, print on Fabriano paper 220g/m2
linoryt, druk na papierze Fabriano 220g/m2

54 x 40 cm, 2013

The knowledge of a broader spectrum of technical skills, if it is not a goal itself, and is not used to pursue vain ostentation, is actually nothing wrong, and it can rather help the artist. In my opinion, and I base it on my own experience, it is good to know and skilfully use them all.

Znajomość szerszego spektrum technicznych umiejętności, jeśli nie staje się celem samym w sobie i nie służy tylko do realizowania próżnych popisów, raczej nie szkodzi, a może pomagać artyście. Uważam, a opieram to na własnym doświadczeniu, że dobrze jest znać i umiejętnie wykorzystywać je wszystkie.

text byDariusz Kaca. Transboundary graphics – between the East and the West
ISBN: 978-83-65403-03-2
Poland - Łódź 2015

kaca.art.pl