Digital Pharaoh is an art exhibition of Mohamed Zakaria Soltan, who has got Phd from Helwan University. He works as a lecturer at the faculty of Applied Arts of “October 6 University” in Cairo “Giza” in Advertising Department. Exhibition will be ready to watch in May 2017 in the Museum of the Factory in Manufaktura in Łódź.

Digital Pharaoh to wystawa grafik Mohameda Zakarii Soltana, doktora Uniwersytetu w Helwan. Pracuje jako wykładowca na kierunku Sztuka Użytkowa Wydziału Reklamy na Uniwersytecie szóstego października w Kairze. Wystawa będzie dostępna od maja tego roku w łódzkim Muzeum Fabryki Manufaktura.

The exposition consists of 40 artworks from the cycle Digital Pharaoh made in technique of digital print. The artist presents one subject in various color schemes and in different compositions dominated by symmetry. Multiplication of lines and forms, rich use of colors in the form of vast scale of grey, blue, deep yellow, green, red, brown contrasting with black, all connote complex structure of a mosaic. Static elements in these artworks are dark silhouettes and linear division of levels. Complicated forms, built by multiplied layers, evoke in our minds some surrealistic, geometrized scenery. Personas composed in images interfuse with vibrating background and melt into foreground only to sometime burst out larger and become main characters of the picture. Titles suggest they are pharaohs. The artist shows them turned in our direction now and then, and sometimes portrays them in compliance with the conception of two-dimensional Egyptian canon exploited in ancient times. Dark figures make an impression as if they were withdrawn and unreachable to the viewer, being somehow hidden in a shadow. We cannot see their faces. They are intriguing and become a mystery that we would love to reveal. Symmetrical compositions refer to organic symmetry of nature that we find in floral and ornamental motifs. What is seen in them is strong fascination with art of ancient Egypt, in which forms were organized in accordance with rule of symmetry. On the other hand, horizontal divisions are characteristic of ancient line composition. Figures and silhouettes that monopolize the image bring to our minds thoughts of hierarchical perspective. The artist also chooses triangle motif that appears here and there consciously manifold and bringing up pyramids, the symbols of longevity and eternity.

Na ekspozycję składa się 40 grafik z cyklu Digital Pharaoh wykonanych techniką druku cyfrowego. Artysta ukazuje jeden temat w różnych kolorystykach i kompozycjach, z dominującą w nich zasadą symetrii. Multiplikacja linii i form, bogata kolorystyka w postaci szerokich gam szarości, błękitów, nasyconych żółcieni, zieleni, czerwieni, kontrastujących brązów czy czerni, przywodzą na myśl złożoną strukturę mozaiki. Jako elementy statyczne pojawiają się w pracach ciemne sylwetki oraz linearne podziały płaszczyzn. Skomplikowane formy, w których odnajdujemy nagromadzenie wielu warstw, budzą skojarzenia z surrealistycznymi, zgeometryzowanymi pejzażami. Wkomponowane w scenę postaci, raz przenikają się z rozwibrowanym tłem i zacierają podziały pomiędzy planami, a innym razem powiększone, stają się głównymi bohaterami przedstawień. Tytuły sugerują nam, że są to postaci faraonów. Artysta ukazuje je niekiedy bezpośrednio, zwrócone w naszym kierunku, a czasem nawiązuje w nich do koncepcji dwuwymiarowego egipskiego kanonu, stosowanego w starożytności. Ciemne postaci sprawiają wrażenie wycofanych i niedostępnych dla odbiorcy, są niczym schowane w cieniu. Nie dostrzegamy ich twarzy. Intrygują i stają się tajemnicą, którą chcielibyśmy poznać. Przepełnione symetrią kompozycje są odwołaniem do organicznej symetrii natury, którą odnajdujemy w motywach roślinnych i ornamentalnych. Widać w nich związki i fascynacje sztuką Starożytnego Egiptu, w której organizacja wszelkich form oparta została na zasadzie symetrii. Pojawiające się w grafikach charakterystyczne poziome podziały nawiązują do stosowanej wówczas kompozycji pasowej. Dominujące nad innymi elementami sylwetki postaci, przywołują na myśl perspektywę hierarchiczną. Pojawia się motyw trójkąta, który artysta świadomie powiela tworząc skojarzenie z piramidami, symbolami trwałości i wieczności.

Remarkable feature of Mohamed Zakaria Soltan’s Digital Pharaoh is combination of remote allegorical world of symbols and beliefs with modern graphic technique. Advertently picking possibilities that this technique can give, the artist – looking with the eyes of a modern human – pages this ancient world in a completely new shape. Antiquity and modernity appear to be tied together, interpenetrating each other and existing beyond time.

Niezwykłe w cyklu Digital Pharaoh Mohameda Zakarii Soltana jest połączenie odległego w czasie alegorycznego świata, świata symboli i wierzeń z nowoczesną techniką graficzną. Wybierając świadomie jej możliwości, artysta patrząc oczami współczesnego człowieka, przywołuje ten starożytny świat w zupełnie nowej formie. Starożytność i nowoczesność zdają się być tu związane ze sobą, przenikać się wzajemnie i istnieć poza czasem.

Digital Pharaoh 38

digital print
druk cyfrowy

25 x 25 cm, 2015

text by Liliana Warcholińska